PŘED TÍM, NEŽ NAVŠTÍVÍTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JE JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM POUŽIJETE, PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ NAŠE PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. TY SE VZTAHUJÍ NA VŠECHNY UŽIVATELE STRÁNEK BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU REGISTROVÁNI ČI NIKOLI.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte a nechcete jimi být právně vázáni, NENAVŠTĚVUJTE prosím tyto webové stránky ani je NEPOUŽÍVEJTE.

Chcete-li se registrovat, tímto potvrzujete, že jste již dosáhli 18 let.

Mějte prosím na paměti, že všechny příspěvky jsou veřejné. Posílejte proto pouze takové informace, s jejichž zveřejněním souhlasíte.

Registrací se zároveň vzdáváte veškerých právních nároků ve vztahu ke společnosti CooperVision, které by mohly vyplynout z používání našich webových stránek.

Poté registraci můžeme vést v evidenci následující vámi zaslané informace:

  • E-mailová adresa
  • Heslo
  • Křestní jméno, příjmení, zobrazované jméno (viditelné u komentářů)
  • Společnost
  • Město, kraj, stát
  • Telefonní číslo (nevyžaduje se)
  • Výběr do jedné z následujících kategorií:

Doktor medicíny, doktor optometrie, oční specialista, optik nebo oční/optometrický technik

Klient/uživatel

Pracovník médií působících v oboru

Řídicí pracovník v oboru

Autor/konzultant

Jiná možnost (prosím upřesněte)

Tímto potvrzujete, že vámi poskytnuté informace (jméno, e-mailová adresa atd.) jsou pravdivé a přesné, že se nevydáváte za jinou osobu ani neoprávněně nepředstíráte, že jste zaměstnancem společnosti CooperVision a neuvádíte jiné nepravdivé údaje o svém povolání.

 

Některé informace a zaslané příspěvky nebo komentáře můžeme vést v evidenci po určitou dobu.

Vyhrazujeme si právo zabránit vám v přístupu na naše webové stránky. Jestliže se vaše příspěvky budou vymykat rámci tématu našich webových stránek nebo budou dle našeho uvážení jinak nevhodné, vyhrazujeme si právo váš příspěvek nebo komentář zamítnout. Vyhrazujeme si rovněž právo na odstranění jakýchkoli komentářů a příspěvků. Pokud se tak stane, zašleme vám oznámení přibližně následujícího obsahu: „Děkujeme vám za příspěvek či komentář. Domníváme se však, že jeho obsah neodpovídá momentální situaci nebo je jinak v rozporu s našimi pravidly.“

Váš souhlas s našimi podmínkami ochrany osobních údajů

Společnost CooperVision respektuje soukromí uživatelů těchto webových stránek. Více informací naleznete v oddíle „Ochrana osobních údajů“, kde jsou vysvětlena práva uživatelů našich stránek s ohledem na informace, které prostřednictvím těchto stránek shromažďujeme. Přístupem na naše stránky nebo jejich využitím vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů.

Upozornění týkající se autorských práv

Veškeré informace a materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem. Tyto materiály vlastní či kontroluje společnost CooperVision nebo na ně získala licenci od třetí strany. Ze stránek si můžete stáhnout veškeré materiály k tomu účelu určené, avšak pouze pro svou osobní potřebu a nekomerční využití.

Pokud si ze stránek stáhnete jakýkoli materiál k tomu určený, nesmíte jej žádným způsobem měnit a současně se musíte řídit pravidly souvisejícími s autorskými právy, obchodními značkami a dalšími upozorněními souvisejícími s těmito materiály. Žádné jiné informace, texty nebo dokumenty obsažené na našich stránkách nesmíte kopírovat, zobrazovat, stahovat, rozšiřovat, upravovat, reprodukovat, znovu vydávat ani přenášet. Důrazně doporučujeme, abyste se vyvarovali nahrávání jakýchkoli materiálů třetí strany na naše webové stránky bez souhlasu této třetí strany (například obsah jiných webových stránek, články, odkazy, text, obrázky, videa a podobně), neboť většina publikovaných materiálů třetích stran je také chráněna autorským právem a jinými opatřeními.

Upozornění týkající se obchodní značky

Pokud není uvedeno jinak, veškeré obchodní značky, značky služby, obchodní názvy, grafické prvky a názvy výrobků zveřejněné na těchto stránkách jsou obchodními značkami společnosti CooperVision, jejích sesterských a přidružených společností a poskytovatelů licence. Obchodní značky společnosti CooperVision lze veřejně použít pouze se svolením společnosti.

Jiné webové stránky a/nebo materiály

Na našich webových stránkách můžeme zveřejnit odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy uvádíme, abychom návštěvníkům našich stránek zpříjemnili a usnadnili jejich používání. Společnost CooperVision nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami, na něž odkazuje, ani nad materiály, informacemi, zbožím nebo službami dostupnými na těchto stránkách. CooperVision nenese zodpovědnost za podobné materiály, informace, zboží nebo služby nabízené na těchto stránkách, nepodporuje je ani za ně neručí. Nemůžeme zaručit ochranu osobních údajů (ani žádné jiné podmínky) na těchto webových stránkách. Stejně tak neručíme ani za správnost údajů uvedených na takových stránkách. Společnost CooperVision si vyhrazuje právo jakýkoli odkaz kdykoli odstranit.

Správnost informací

Společnost CooperVision usiluje o to, aby popis všech jejích výrobků na těchto stránkách odpovídal skutečnosti a veškeré informace byly vždy aktuální. Nemůže však zaručit, že v popisu výrobků a informacích poskytovaných na těchto stránkách se nevyskytnou žádné chyby.

Zásada neposkytování lékařských rad

Účelem našich webových stránek je poskytovat informace obecného charakteru, jež se týkají péče o zrak a výrobků a služeb nabízených společností CooperVision. Jejich smyslem není poskytovat lékařské rady. Pokud spotřebitelé a klienti potřebují jisté informace nebo radu v souvislosti s léčbou specifické oční vady nebo nemoci či jiných zdravotních problémů, měli by se obrátit na očního specialistu.

Podmínky použití nástroje pro vyhledání očních specialistů

Účelem odkazu „Vyhledat očního specialistu“ je pomoci uživatelům najít očního specialistu, který předepisuje výrobky společnosti CooperVision. Přestože se snažíme zajistit, aby údaje poskytované tímto nástrojem byly správné, veškeré informace jsou zveřejňovány TAK, JAK JSOU DODÁNY, a bez jakékoli záruky.

Společnost CooperVision nemůže ve vztahu ke kvalitě služeb poskytovaných těmito očními specialisty poskytnout žádné záruky ani činit žádná prohlášení. Výslovně se zříká zodpovědnosti za veškeré jednání očních specialistů uvedených na těchto webových stránkách.

Příspěvky a komentáře vámi zaslané

Tímto poskytujete společnosti CooperVision právo použít veškeré příspěvky a komentáře, které nahrajete nebo jinak přenesete na tyto webové stránky (v souladu s podmínkami použití a pravidly ochrany osobních údajů), jakýmkoli adekvátním způsobem, který si společnost CooperVision zvolí, mimo jiné okopírováním, zobrazením, zveřejněním nebo úpravou či včleněním do jiného materiálu. S výjimkou případů, kdy to společnost CooperVision předem uvede a schválí, na základě jakékoli komunikace v mluvené, psané či elektronické podobě ze strany kteréhokoli uživatele stránek směřované ke společnosti CooperVision (zpětné informace, otázky, komentáře, návrhy, nápady a podobně) nedochází ke vzniku důvěrného vztahu. V případě, že společnost CooperVision na svých stránkách vyžaduje poskytnutí důvěrných údajů a tyto údaje obsahují informace osobního charakteru (například jméno, adresu, telefonní číslo a podobně), CooperVision se zavazuje shromažďovat, použít a uchovávat tyto údaje v souladu s pravidly ochrany osobních údajů.

V ostatních případech nebudou žádné formy komunikace a informace předané jejich prostřednictvím považovány za důvěrné a společnost CooperVision je oprávněna tyto údaje reprodukovat, publikovat či jinak použít pro jakékoli účely, mimo jiné výzkum, vývoj, výrobu, použití nebo prodej výrobků vycházejících z těchto informací. Osoba, která společnosti CooperVision zaslala jakékoli informace, je plně zodpovědná za jejich obsah, pravdivost a správnost i za skutečnost, že neporušují vlastnická či osobní práva jiných osob.

Než odešlete jakýkoli komentář či příspěvek, musíte se seznámit s pravidly zasílání komentářů, uvedenými na našich stránkách, a souhlasit s nimi. Pravidla zasílání komentářů si můžete přečíst zde.

Zakázané aktivity

Souhlasíte s tím, že nebudete narušovat nebo se pokoušet narušovat provoz těchto webových stránek. K dolování dat z našich webových stránek nebo k vyplňování formulářů na nich umístěných nesmíte použít automatizovaný nástroj. Webový a poštovní server spravovaný společností CooperVision a e-maily související s touto doménou nesmí být použity pro hromadné zasílání nevyžádaných e-mailů ani pro žádný jiný zlovolný, neetický, urážlivý, škodlivý nebo nelegální účel. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zcela zakázat uživateli přistupovat na naše stránky nebo podniknout jiné odpovídající kroky v případě, že uživatel poruší podmínky používání stránek nebo se zapojí do aktivity, která poškozuje práva jiné osoby nebo entity nebo kterou budeme považovat za nelegální, urážlivou, směřující ke zneužívání, škodlivou či zlovolnou. Tyto stránky můžete použít výhradně pro legální účely. Neoprávněné využívání může vést ke stíhání na základě federálního, státního nebo místního trestního a/nebo občanského práva.

Nepoužívejte tyto webové stránky k zasílání právních oznámení společnosti CooperVision

Jakýkoli kontakt uskutečněný prostřednictvím e-mailového a poštovního systému těchto stránek nebude považován za právní upozornění určené společnosti CooperVision nebo jejím řídicím pracovníkům, zaměstnancům, zprostředkovatelům a zástupcům. Právní oznámení zasílejte na tuto adresu:

Office of the General Counsel
CooperCompanies
6101 Bollinger Canyon Road, Suite 500
San Ramon, CA 94583, USA

Prohlášení o vyloučení zodpovědnosti a omezení náhrady škody

PŘÍSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY TAK, JAK JSOU, VÁM UMOŽŇUJEME V DUCHU ZDVOŘILOSTI A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, TITULU, BEZPEČNOSTI, PŘESNOSTI A NEPORUŠENÍ PRÁV JINÝCH. ANIŽ BY OMEZOVALA PLATNOST PŘEDCHOZÍHO USTANOVENÍ, SPOLEČNOST COOPERVISION ROVNĚŽ NEMŮŽE POSKYTNOUT ZÁRUKU ANI NEČINÍ PROHLÁŠENÍ, ŽE PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY, JEJICH OBSAH A PROVOZ BUDE NERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ. PŘEBÍRÁTE PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA RIZIKO ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STAHOVÁNÍ A/NEBO POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ, INFORMACÍ, JINÉHO OBSAHU A MATERIÁLŮ Z NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK.

V rozsahu, v němž to dovolují právní předpisy, nenese společnost CooperVision zodpovědnost za jakoukoli nepřímou, specifickou, náhodnou, následnou nebo punitivní náhradu škod související s těmito webovými stránkami, k níž došlo v důsledku porušení smlouvy, protiprávního jednání, nedbalosti nebo jiných příčin, a to i tehdy, byla-li společnost CooperVision o možnosti takové náhrady škod informována.

Změny podmínek pro používání webových stránek

Podmínky pro používání našich webových stránek mohou být kdykoli upraveny; v takovém případě bude příslušný text aktualizován. Pokud budete i nadále tyto webové stránky používat, vyjadřujete tím svůj souhlas s upravenými podmínkami. Doporučujeme proto, abyste opakovaně platnost těchto podmínek kontrolovali.

Návštěvníci stránek v zahraničí

Společnost CooperVision nečiní žádná prohlášení o tom, že materiály na těchto webových stránkách i jejich další obsah je vhodné využívat mimo území Spojených států, jejich teritorií, držav a protektorátních území a že jsou dostupné. Pokud se rozhodnete navštívit naše webové stránky z území jiných států, činíte tak ze své vůle a na vlastní riziko. Zodpovídáte za dodržování platných místních zákonů, pokud se na tuto skutečnost vztahují, a to v odpovídající míře. Zároveň také souhlasíte, že budete dodržovat veškeré platné zákony týkající se přenosu technických údajů ze Spojených států nebo státu, kde se zdržujete.

Platné zákony - územní jurisdikce

Podmínky používání těchto webových stránek a způsob, jímž je budete využívat, se řídí federálními zákony Spojených států amerických a zákony státu Kalifornie. Veškeré právní kroky související s touto webovou stránkou budou registrovány pouze u odpovídajícího státního nebo federálního soudu nacházejícího se ve státě Kalifornie. Používáním této stránky vyjadřujete svůj souhlas s jurisdikcí státního a/nebo federálního soudu státu Kalifornie.

Návrhy a poskytování zpětnovazebních informací

  • Společnost Coopervision vítá vaše otázky, připomínky a zpětnovazební informace. Máte-li jakékoli otázky nebo nám chcete zaslat komentář, pošlete nám e-mail na adresu blogadmin@coopervision.com. Pokud nám chcete položit dotaz obecnějšího charakteru týkající se webových stránek, pošlete nám e-mail na adresu info@coopervision.com.
  • PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI TÝKAJÍCÍ SE KOMENTÁŘŮ A PŘÍSPĚVKŮ. Mějte prosím na paměti, že příspěvky a komentáře zveřejněné na našich stránkách vyjadřují názory a postoje jejich autorů a nikoli nezbytně názor a pohled společnosti CooperVision nebo jejích řídicích pracovníků.
  • Chcete nám položit otázku nebo nám zaslat komentář týkající se výrobků CooperVision?

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S KONCEPCÍ KOMPLEXNÍHO SOULADU

V rámci dlouhodobých snah společnosti CooperVision, Inc. v oblasti shody jsme vypracovali a realizovali program komplexního souladu, jehož účelem je dodržení všech platných federálních a státních zákonů i standardů našeho oboru, týkajících se marketingu a propagace našich výrobků zdravotnickým pracovníkům. Pokud je nám známo, ke dni vydání tohoto prohlášení zachovává společnost CooperVision, Inc. zásadně koncepci komplexního souladu, kterou vypracovala a která je zde popsána, tak jak je to relevantní pro odborníky v oblasti zdravotní péče státu Kalifornie, a rovněž s kalifornským zákonem o zdraví a bezpečnosti (California Health and Safety Code), jak je specifikováno v oddílech 119400-119402, pokud je to relevantní.

I. ÚVOD

Společnost CooperVision vypracovala program, který má zajišťovat (1) etickou interakci s poskytovateli zdravotní péče a (2) uplatňování propagačních a marketingových technik, které by byly ve všech zásadních ohledech v souladu s platnými federálními a státními zákony a oborovými standardy, jako je Etický kodex při jednání s odborníky v oblasti zdravotní péče (Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals) vydaný Sdružením pro pokročilou zdravotnickou technologii (Advanced Medical Technology Association, AdvaMed).

II. JEDNÁNÍ, PRODEJ A PROPAGAČNÍ KONFERENCE

Společnost CooperVision neposkytuje účastníkům vzdělávacích konferencí pořádaných třetí stranou, s výjimkou omezeného počtu případů v souladu s národně uznávanými standardy, náhradu nákladů na cestovné a ubytování. CooperVision může hradit opodstatněné náklady na cestovné a ubytování a poskytnout skromnou pohostinnost účastníkům konferencí zaměřených na vzdělávání a školení v oblasti bezpečného a efektivního používání výrobků CooperVision nebo v oblasti jejich propagace a prodeje, zahrnující záležitosti, jako jsou funkce výrobků nebo podmínky prodeje. Taková setkání se konají v místech, jež by měla přispívat k výměně informací, jako jsou zařízení pro zákazníky, konferenční nebo firemní prostory. CooperVision nehradí výdaje za ubytování nebo cestovné pro hosty nebo partnery účastníků.

III. PRACOVNÍ OBČERSTVENÍ A POHOSTINNOST

Společnost CooperVision může příležitostně nabídnout skromné pohoštění a/nebo recepci, a to obvykle jako součást vzdělávacího programu nebo školení k jistému výrobku. Takové akce nezahrnují možnost zábavy nebo rekreace a po celou dobu jednání je přítomen zástupce firmy CooperVision. Kdekoli je to možné, měla by se tato setkání uskutečňovat v prostorách patřících odborníkům v oblasti zdravotní péče nebo v jiných odpovídajících prostorách vhodných pro vzdělávací a školicí účely.

IV. POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH A PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ

Zástupci společnosti CooperVision mohou příležitostně darovat klientům předměty související s oborem činnosti. Takové předměty jsou obvykle v rozumné ceně (obchodní cena jednoho předmětu je zpravidla méně než 100 USD) a nelze je využít pro jiné než vzdělávací účely. Dárky v podobě propagačních nebo upomínkových předmětů nominální hodnoty, jako jsou pera, hrnky nebo dárkové karty, nejsou již na základě pravidel společnosti Coopervision povoleny.

V. FUNKCE KONTROLORA SHODY

Pro účely tohoto programu shody působí jako kontrolor shody viceprezident společnosti Coopervision pro rozvoj trhu, pan Steve Reiman. Kontrolorovi shody byla udělena řada odpovídajících pravomocí, aby mohl nezávisle posuzovat vzniklé situace. Má také volný, nijak neomezený přístup k vrchním pracovníkům managementu.

VI. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Nedílnou součástí koncepce komplexní shody společnosti CooperVision je školení a vzdělávaní našich zaměstnanců v oblasti jejich právních a etických povinností v souladu s platnými programy zdravotní péče. Záměrem společnosti je uskutečňovat nezbytné kroky a účinně informovat zaměstnance o našich standardech a postupech.

VII. KOMUNIKACE

Společnost CooperVision se snaží podněcovat dialog mezi členy managementu a zaměstnanci. Naším cílem je, aby každý zaměstnanec, který hledá odpověď na otázku nebo hlásí potenciální případy porušení práva, věděl, na koho se má s žádostí o smysluplnou odpověď obrátit a že to může udělat beze strachu z možných protiopatření. Od zaměstnanců se očekává, že budou podezření na porušení pravidel společnosti hlásit kontrolorovi shody. Podezření na potenciální porušení zásad firmy lze také hlásit manažerovi nebo pracovníkovi personálního oddělení.

VIII. AUDIT A KONTROLA

Do koncepce komplexní shody vypracované společností CooperVision je také včleněn požadavek neustálé nutnosti monitorovat, kontrolovat a hodnotit dodržování všech prvků programu shody. Povaha přezkoumávání a rozsah i frekvence kontroly, monitorování a hodnocení se liší v závislosti na řadě faktorů, například nových regulačních požadavcích a dalších skutečnostech.

IX. PROSAZOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH ZÁSAD A ŠETŘENÍ POTENCIÁLNÍCH POCHYBENÍ

Koncepce komplexní shody vypracovaná společností CooperVision se snaží zajistit, aby zaměstnanci firmy plně chápali důsledky porušení zákona nebo zásad společnosti a aby byly za všech okolností podnikány vhodné a konzistentní disciplinární kroky. Na základě výše zmíněné koncepce musí společnost vyhodnotit každý případ a promptně reagovat na možná porušení zákona nebo zásad společnosti, podniknout patřičná disciplinární opatření, posoudit, zda k porušení zákona či pravidel došlo částečně také kvůli nedostatkům v našem systému zásad, postupů či vnitřní kontroly, a podniknout vše pro prevenci takových pochybení v budoucnosti.

 

[1. července 2013]