Tímto potvrzujete, že vámi poskytnuté informace (jméno, e-mailová adresa atd.) jsou pravdivé a přesné, že se nevydáváte za jinou osobu ani neoprávněně nepředstíráte, že jste zaměstnancem společnosti CooperVision, nebo neuvádíte jiné nepravdivé údaje o svém povolání.

Vyhrazujeme si právo zabránit vám v přístupu na náš blog. Jestliže se vaše příspěvky budou vymykat rámci témat našeho blogu nebo budou dle našeho uvážení jinak nevhodné, vyhrazujeme si právo váš příspěvek nebo komentář zamítnout. Vyhrazujeme si rovněž právo na odstranění jakýchkoli komentářů a příspěvků. Pokud se tak stane, vynaložíme odpovídající snahu zaslat vám oznámení přibližně následujícího obsahu: „Děkujeme vám za příspěvek či komentář. Domníváme se však, že jeho obsah neodpovídá momentální situaci nebo je jinak v rozporu s našimi pravidly.“

Zasláním komentářů na náš blog nám udělujete právo vaše příspěvky v rozumné míře použít (v souladu s pravidly zasílání komentářů a zásadami na ochranu osobních údajů společnosti CooperVision) způsobem, jaký si společnost CooperVision zvolí. Kromě jiného můžeme váš příspěvek kopírovat, zobrazit, upravit, včlenit jej do jiných materiálů a podobně. Za to vám nenáleží nyní ani v budoucnosti žádný honorář ani autorská odměna. Tímto se zříkáte veškerých nároků na odškodnění za porušení vašich práv na duševní vlastnictví. Každým odesláním komentáře souhlasíte s tím, že nebudete narušovat ani se pokoušet narušovat provoz tohoto blogu. K dolování dat z tohoto blogu nebo k vyplňování na něm umístěných formulářů nesmíte použít automatizovaný nástroj. Webový a poštovní server spravovaný společností CooperVision a e-maily související s touto doménou nesmí být použity pro hromadné zasílání nevyžádaných e-mailů ani pro žádný jiný zlovolný, neetický, urážlivý, škodlivý nebo nelegální účel. Tento blog můžete použít výhradně pro legální účely. Neoprávněné využívání může vést ke stíhání na základě federálního, státního nebo místního trestního a/nebo občanského práva.

PŘÍSTUP NA TENTO BLOG TAK, JAK JE, VÁM UMOŽŇUJEME V DUCHU ZDVOŘILOSTI A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, TITULU, BEZPEČNOSTI, PŘESNOSTI A NEPORUŠENÍ PRÁV JINÝCH. ANIŽ BY OMEZOVALA PLATNOST PŘEDCHOZÍHO USTANOVENÍ, SPOLEČNOST COOPERVISION ROVNĚŽ NEMŮŽE POSKYTNOUT ZÁRUKU ANI NEČINÍ PROHLÁŠENÍ, ŽE PŘÍSTUP NA BLOG, JEHO OBSAH A PROVOZ BUDE NERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ. PŘEBÍRÁTE PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA RIZIKO ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STAHOVÁNÍ A/NEBO POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ, INFORMACÍ, JINÉHO OBSAHU A MATERIÁLŮ Z NAŠEHO BLOGU. V rozsahu, v němž to dovolují právní předpisy, nenese společnost CooperVision zodpovědnost za jakoukoli nepřímou, specifickou, náhodnou, následnou nebo punitivní náhradu škod související s tímto blogem, k níž došlo v důsledku porušení smlouvy, protiprávního jednání, nedbalosti nebo jiných příčin, a to i tehdy, byla-li společnost CooperVision o možnosti takové náhrady škod informována.