O jasnější zítřky se musí každý z nás starat již dnes.

Ve společnosti CooperVision podnikáme kroky k našemu udržitelnějšímu provozu a distribuci, kde je to jen možné. Snažíme se omezit odpad a zbytečné obaly a snížit tak náš dopad na životní prostředí.1 Tím, že usnadňujeme odpovědné získávání surovin,2 opětovně využíváme odpady, kde je to možné*3, a zahájili jsme kompenzaci odpadů z našich výrobků a obalů, které zatím nemohou být využity, podnikáme kroky k ozdravení lidstva a planety.†3 

Podnikáme kroky na ochranu omezených přírodních zdrojů§3 a zkoumáme způsoby, jak do našich výrobních provozů zapojit obnovitelné zdroje|.¶3

Tam, kde můžeme, uplatňujeme udržitelné postupy a očekáváme, že všichni naši dodavatelé budou dodržovat náš Kodex chování dodavatele, který prosazuje odpovědné získávání materiálů.2

Naše stroje, výrobky a obaly** promyšleně plánujeme s ohledem na obnovitelné zdroje energie.3

Mnoho přírodních zdrojů je omezených. Dnes děláme, co je v našich silách, abychom změnili způsob získávání zdrojů pro naše výrobky, obalové materiály a energie. Prosazujeme obnovitelné alternativy, kde můžeme, a zároveň hledáme způsoby, jak v budoucnu tyto zdroje získávat ještě udržitelnějším způsobem. Obnovitelné materiály a recyklovaný odpad mohou potenciálně snížit emise uhlíku a snížit rizika pro životní prostředí4, což má ještě větší kolektivní dopad.

  

Spolupracujeme s partnery, kteří sbírají náš výrobní odpad, znovu jej využívají jako zdroj a – pokud je to možné – vdechují mu nový život.*3

Materiály, ze kterých jsou vyrobeny naše výrobky a obaly, jsou cennými zdroji – a to i po vyhození. Dnes pracujeme na tom, aby se plasty nedostávaly do přírody†3 a vyzýváme vás, abyste se připojili k našemu společnému úsilí o recyklaci.

To znamená, že podnikáme kroky ke znovuzískání našich výrobních materiálů poté, co dosloužily svému původnímu účelu5 – spatřujeme v nich totiž potenciál ke znovuzrození. Díky spolupráci s našimi partnery, kteří se snaží co nejlépe využívat stávající recyklační infrastrukturu, recyklujeme naše zdroje a dáváme našim materiálům nový život.

  

Tím, že začneme kompenzovat odpad z našich výrobků a obalů, který zatím nelze recyklovat, činíme kroky k ozdravení naší planety.†3

Podílíme se na kompenzaci odpadu, který končí v oceánech, který má negativní vliv na krajinu a lidské komunity3. Nedokážeme zatím ovlivnit, co se s našimi výrobky a obalovými materiály děje, jakmile se začnou používat. 

Své úsilí zaměřujeme na regiony nejvíce postižené odpadem a spolupracujeme s partnery, kteří se zde zabývají nakládáním s odpady a řešením socioekonomických rozdílů.†3 

Spoluprací s partnery na odstraňování použitých materiálů z přírody††3 podnikáme kroky k lepší budoucnosti.

Světlejší zítřky začínají u nás všech již dnes
 

* Zpráva společnosti CooperVision o životním prostředí, sociálních otázkách a správě v roce 2020. 
† Platí pro iniciativu společnosti CooperVision týkající se plastové neutrality ve spolupráci se společností Plastic Bank.
‡ Platí pro procesy neustálého zlepšování výroby prováděné společností CooperVision za účelem zvýšení efektivity.
§ Přírodní zdroje mimo jiné zahrnují vodu, dusík, zemní plyn a další organické sloučeniny.
| Obnovitelné zdroje jsou definovány jako materiály nebo energie, které mohou být udržovány po neomezenou dobu díky nevyčerpatelným zásobám nebo novému růstu.
¶ Společnost CooperVision používá při výrobě obnovitelné materiály a energie.
** Výrobní procesy společnosti CooperVision jsou navrženy tak, aby dodržovaly interní energetické cíle a konstrukční specifikace společnosti CooperVision.
†† Týká se iniciativy společnosti CooperVision za plastovou neutralitu ve spolupráci s Plastic Bank a úsilí místních komunit o úklid pláží.
 

Odkazy::
1. CooperVision data ze souboru, 2024. 
2. CooperVision data ze souboru, 2023. Kodex chování dodavatele společnosti CooperVision.
3. CooperVision data ze souboru, 2023.
4. Stegmann, P., Daioglou, V., Londo, M., van Vuuren, D. P., & Junginger, M. (2022). Budoucnost plastů a jejich emise CO2. Nature, 612(7939), 272–276.
5. CooperVision data ze souboru, 2020–2023, včetně zprávy o nulovém množství odpadů ukládaných na skládky podle výrobních závodů s uvedením úsilí o rekultivaci podle toku odpadů (2022).