Tyto Všeobecné podmínky jsou začleněny do Smlouvy uzavírané mezi Vámi (Odběratelem) a společností COOPERVISION CZECH S.R.O., IČ: 08846022, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4,  Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 325129 (Dodavatelem), a jsou její součástí. Další podrobnosti jsou uvedeny v Podrobných smluvních podmínkách, které Vám byly poskytnuty k podpisu.

Doporučujeme, abyste si tyto Všeobecné podmínky uložili nebo vytiskli pro budoucí potřebu.